Skip to Main Content

Polityka prywatności 

 

Dokładamy wszelkich starań na rzecz ochrony danych osobowych, które otrzymujemy podczas świadczenia naszych usług klientom. Utrzymujemy przejrzyste praktyki oraz wyjaśniamy sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i udostępniamy te informacje. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna.

Niniejsze oświadczenie dot. prywatności wyjaśnia, jak i dlaczego Reinsurance Group of America, Incorporated oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone („RGA, my„ lub „nas„) zbierają dane osobowe oraz w jaki sposób wykorzystujemy je podczas świadczenia usług reasekuracyjnych. Pełną listę podmiotów RGA można znaleźć na stronie http://www.rgare.com/global-directory.

RGA to globalna firma ubezpieczeniowa skoncentrowana głównie na rozwiązaniach z zakresu ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych. Nasze główne produkty i usługi obejmują ubezpieczenia na życie i na wypadek życiowych zdarzeń losowych, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia zdrowotne, rozwiązania finansowe, reasekurację fakultatywną oraz rozwój produktów.

Reasekuracja stanowi relację biznesową, gdzie kilka firm ubezpieczeniowych dzieli ryzyko, kupując polisy ubezpieczeniowe od innych ubezpieczycieli tak, aby ograniczyć straty pierwotnego ubezpieczyciela w przypadku katastrofy. Rozkładając ryzyko, indywidualne firmy ubezpieczeniowe mogą świadczyć usługi klientom, których ubezpieczenie w innym wypadku byłoby zbyt wymagające dla jednej firmy. Gdy jeden zakład reasekuracji kupuje ubezpieczenie od drugiego, transakcja ta nosi nazwę retrocesji, a zakład kupujący nosi miano retrocesjonariusza.

 • Jakie dane osobowe możemy zbierać i przechowywać;
 • Cele, w jakich Twoje dane osobowe mogą być zbierane, przechowywane, wykorzystywane i ujawniane;
 • Sposób, w jaki zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe;
 • Sposób zabezpieczania Twoich danych osobowych;
 • Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe (w tym odbiorców zagranicznych);
 • Jak możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je poprawić; oraz
 • Jak możesz się z nami skontaktować.

Niniejsze oświadczenie dot. prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w szczególności tych transponujących Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. RGA przyjmuje do wiadomości, że niektóre przepisy mogą zostać zmodyfikowane w celu spełnienia bardziej rygorystycznych standardów niż te opisane w niniejszym oświadczeniu. 

RGA będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z lokalnymi przepisami prawa obowiązującymi w miejscu gromadzenia danych osobowych. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa zapewniają niższy poziom ochrony danych osobowych niż określony w niniejszym oświadczeniu dot. prywatności, niniejsze oświadczenie będzie miało znaczenie nadrzędne. Łącza do dodatkowych polityk ochrony prywatności obowiązujących w konkretnych krajach można znaleźć w Centrum prywatności na stronie rgare.com. 

Dane osobowe to informacje lub połączone dane szczątkowe mogące pozwolić na identyfikację osoby, której dotyczą.

Jako firma reasekuracyjna musimy uzyskać informacje o polisach posiadanych przez klientów firm ubezpieczeniownych lub funduszy emerytalnych, z którymi współpracujemy, abyśmy byli w stanie ocenić ryzyko związane z wydaniem polisy asekuracyjnej dla określonej grupy polis ubezpieczeniowych. Oznacza to, że możemy przetwarzać informacje o osobach wymienionych w poszczególnej polisie ubezpieczeniowej, osobach będących beneficjentami polisy ubezpieczeniowej, osobach, które na jej podstawie zgłosiły roszczenia bądź też osobach, które wzięły udział w wypadku stanowiącym podstawę do roszczeń ubezpieczeniowych. Niniejsze oświadczenie dot. prywatności odnosi się do każdej osoby, której dane osobowe przetwarzamy w trakcie świadczenia usług (każda z nich określona jako „podmiot danych” lub „Ty”).

Gromadzimy Twoje dane osobowe z różnych źródeł:

 • Od firm ubezpieczeniowych, z którymi współpracujemy. Gdy firma ubezpieczeniowa dostarcza nam Twoje dane osobowe, prosimy o przekazanie Ci kopii niniejszego oświadczenia dot. prywatności.
 • Od innych zakładów reasekuracyjnych i retrocesjonariuszy.
 • Od osób, które są zaangażowane w roszczenia lub pomagają nam w dochodzeniu bądź przetwarzaniu roszczeń, w tym od świadków i zewnętrznych podmiotów zbierających i weryfikujących dane.
 • Z publicznych źródeł, takich jak publiczne bazy danych (jeśli jest to dozwolone przez prawo).
 • Od brokerów ubezpieczeniowych lub innych pośredników.
 • Od zewnętrznych dostawców dowodów.
 • Od dostawców usług opieki zdrowotnej.
 • Od instytucji finansowych.
 • Od firm zajmujących się przetwarzaniem emerytur.
 • Bezpośrednio od osoby zainteresowanej.

Od czasu do czasu możemy zbierać Twoje dane osobowe od stron trzecich, w szczególności od autoryzowanych, regulacyjnych, publicznych źródeł, takich jak organy regulacyjne, samorządy branżowe i inne rejestry dostępne publicznie. Będzie to miało zastosowanie w szczególności podczas wypełniania przez nas naszych zobowiązań prawnych dotyczących prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych. Jeśli będzie to stosowne, w takich sytuacjach poinformujemy Cię o źródłach danych lub poprosimy o Twoją zgodę na ich wykorzystanie.

Zazwyczaj nie gromadzimy od Ciebie danych osobowych w sposób bezpośredni. Istnieją przypadki, w których zapewniamy pewne narzędzia ubezpieczycielom, które pozwalają na otrzymywanie informacji przekazanych przez Ciebie bezpośrednio ubezpieczycielowi. Możemy również gromadzić dane osobowe, jeśli dobrowolnie je dostarczysz, na przykład wysyłając nam wiadomość e-mail.

Rodzaj informacji, które możemy gromadzić i przetwarzać od ubezpieczycieli i/lub innych reasekuratorów, zależy od rodzaju polisy ubezpieczeniowej, którą wydajemy. Mogą one obejmować dowolne z poniższych (w przypadkach dozwolonych przez prawo):

 • Dane osobowe: Imię i nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, fotografie, stan cywilny, narodowość, wzrost i masa ciała, czynności wypoczynkowe i zainteresowania.
 • Informacje identyfikacyjne i dane kryminalne: Dokument tożsamości wydany przez władze państwowe, prawo jazdy, numer ubezpieczenia społecznego (lub lokalny odpowiednik), rejestr wykroczeń drogowych i rejestr karny (pod warunkiem, że gromadzenie tych danych jest zgodne z prawem).
 • Dane kontaktowe: Adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Informacje o rodzinie i domu: Rodzinny stan zdrowia lub zachorowalność, liczba dzieci oraz ich imiona i nazwiska, wiek i płeć, rodzaj domostwa, dochody gospodarstwa domowego, wycena domu i dane demograficzne gospodarstwa domowego.
 • Informacje dotyczące zatrudnienia i doświadczenia: Historia zatrudnienia, stanowisko, wynagrodzenie, opcje świadczeń pracowniczych, wykształcenie oraz wszelkie licencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Informacje finansowe: Szczegóły dotyczące konta bankowego, rocznego dochodu, inwestycji/oszczędności, identyfikatora podatkowego, historii kredytowej i historii transakcji.
 • Informacje związane z prowadzeniem naszej działalności: informacje dotyczące wydawania polis ubezpieczeniowych oraz zarządzania i przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych, takie jak wcześniejsze rejestry ubezpieczeniowe i historie roszczeń, usługi związane z naszymi przedsiębiorstwami oraz relacje biznesowe bądź relacje z nami.

Na podstawie zgromadzonych od Ciebie danych na Twój temat możemy również generować lub tworzyć dane pochodne, takie jak rating ryzyka. Niektóre z tych informacji są generowane poprzez profilowanie (patrz sekcja poniżej pt. „Czy wykorzystujemy dane osobowe do profilowania i automatycznego podejmowania decyzji?”).

Niektóre zbierane przez nas dane osobowe należą do kategorii specjalnych (czasem nazywanych „wrażliwymi danymi osobowymi”). Obejmują one:

 • dokumentację zdrowotną (taką jak wywiad medyczny, informacje i wyniki badań genetycznych, historia recept, świadectwo zgonu i raporty dotyczące diagnozy, testów i leczenia).
 • dane biometryczne (odcisk palca i wydruk głosu).
 • historię medyczną rodziny.
 • informacje o cechach osobistych i wrażliwe informacje, takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, orientacja seksualna, życie seksualne, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz informacje genetyczne.
 • członkostwo w stowarzyszeniu lub związku zawodowym.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do:

(a) świadczenia naszych usług i wypełnienia zobowiązań umownych wobec klientów i innych stron trzecich;

(b) weryfikacji, przetwarzania i zarządzania roszczeniami;

(c) przeprowadzenia analizy danych, która pomaga nam ocenić ryzyko, odpowiednio ocenić nasze produkty i poprawić nasze usługi;

(d) aby pomóc nam w zapobieganiu i wykrywaniu oszustw, prania pieniędzy, terroryzmu i innych przestępstw;

(e) opracowania nowych i ulepszonych usług;

(f) prowadzenia i rozszerzania naszych działań biznesowych;

(g) przeprowadzania weryfikacji danych, jeśli jest to zgodne z prawem;

(h) wykonywania czynności administracyjnych w związku z naszymi usługami;

(i) egzekwowania, obrony i ochrony naszych praw lub praw naszych klientów bądź stron trzecich;

(j) przestrzegania zobowiązań prawnych i współpracy z organami regulacyjnymi, którym podlegamy;

(k) badań i rozwoju nowych produktów ubezpieczeniowych;

(l) audytu naszej działalności; oraz

(m) celów marketingowych.

Sposób analizowania danych osobowych w celu oceny ryzyka, zapobiegania i wykrywania oszustw, a także do zgłaszania naszych klientów w ramach świadczenia usług może wiązać się z profilowaniem, co oznacza, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe za pomocą oprogramowania, które może ocenić pewne osobiste aspekty i przewidzieć ryzyko lub rezultaty. Możemy na przykład analizować dane osobowe dotyczące Twojego stylu życia w celu przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia roszczenia w Twojej polisie ubezpieczeniowej.

Ponieważ jesteśmy firmą reasekuracyjną, nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących możliwości uzyskania ubezpieczenia lub kosztów ubezpieczenia. Dane osobowe, które przetwarzamy (w tym poprzez profilowanie) mogą jednak zostać udostępnione Twojemu ubezpieczycielowi i mogą wpłynąć na decyzje podejmowane przez Twojego ubezpieczyciela. W razie pytań dotyczących automatycznego podejmowania decyzji przez ubezpieczyciela należy skontaktować się z ubezpieczycielem.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia powyższych celów.

Aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, musimy mieć ku temu podstawy prawne. W większości przypadków możliwość zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych jest oparta na następujących podstawach prawnych:

(a) Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, takich jak obowiązek przeprowadzenia analizy due diligence i sprawozdawczość oraz odpowiadanie na prośby organów regulacyjnych; oraz

(b) Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów i uzasadnionych interesów naszych klientów, na przykład w celu świadczenia naszych usług klientom, ulepszania naszych usług, zapewniania odpowiedniej ceny, zarządznia ryzykiem, wydajnego zarządzania naszą działalnością, prowadzenia audytów i prowadzenia dokładnych rejestrów.

Jeśli konieczne jest przetwarzanie Twoich wrażliwych danych osobowych w jednym z wymienionych powyżej celów, zostanie to dokonane wyłącznie jeśli zastosowanie ma jedno z poniższych:

(c) Uzyskano Twoją wyraźną zgodę. Jeżeli zgoda jest prawnie wymagana do przetwarzania wrażliwych danych osobowych, Twój ubezpieczyciel (lub firma ubezpieczeniowa, która zbierała Twoje dane osobowe) uzyska od Ciebie zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą ubezpieczeniową, która zebrała Twoje dane osobowe;

(d) Przetwarzanie Twoich wrażliwych danych osobowych jest konieczne dla powstania bądź zabezpieczenia roszczeń prawnych; lub

(e) Lokalnie obowiązujące prawo w inny sposób zezwala nam na przetwarzanie Twoich wrażliwych danych osobowych.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Firmy z grupy RGA. Działamy jako firma globalna, dlatego możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom należących do grupy, które mogą wykorzystywać te informacje w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu dot. prywatności.
 • Firmy ubezpieczeniowe, pośrednicy, instytucje finansowe i retrocesjonariusze. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom ubezpieczeniowym, pośrednikom, instytucjom finansowym, retrocesjonariuszom i partnerom biznesowym wykorzystującym Twoje dane osobowe w związku z zapewnieniem ubezpieczenia i przetwarzaniem roszczeń. Możemy na przykład udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom reasekuracyjnym w celu rozstrzygania roszczeń.
 • Dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom świadczącym dla nas usługi i inne operacje biznesowe, na przykład dostawcom IT i analitykom, podmiotom świadczącym usługi aktuarialne, audytorom i doradcom.
 • Organy ścigania, sądy, organy regulacyjne, rządowe oraz organizacje zawodowe. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe tym podmiotom, jeśli uznamy to za niezbędne do zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, a także do ochrony praw przysługujących nam oraz jakimkolwiek stronom trzecim.
 • Nabywcy aktywów. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej, która nabędzie całość bądź istotną część naszych aktywów lub firmy, a także takiej, na którą takie aktywa zostaną przeniesione. Jeśli dojdzie do takiej sprzedaży lub przeniesienia, dołożymy rozsądnych starań, aby dopilnować, że podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe będzie je wykorzystywał w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dot. prywatności.

Przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, które zależą od lokalnych przepisów prawa. Obejmują one prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • wprowadzenia poprawek do danych, które posiadamy na Twój temat;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych;
 • uzyskania swoich danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym oraz przesłania ich stronie trzeciej (prawo do przeniesienia danych); oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych.

Ponieważ w wielu przypadkach otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Twojego ubezpieczyciela, jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, musisz najpierw skontaktować się z ubezpieczycielem. Zachęcamy Cię do poinformowania swojego ubezpieczyciela o konieczności wprowadzenia poprawek lub aktualizacji Twoich danych osobowych (możesz również podlegać obowiązkowi prawnemu wykonania tej czynności).

Należy pamiętać, że aby spełnić Twój wniosek, Twój ubezpieczyciel może wymagać od Ciebie dodatkowych informacji.

Jeżeli Twój ubezpieczyciel nie spełnił Twojego wniosku lub nie rozwiązał Twoich wątpliwości bądź jeśli chciał(a)byś się z skontaktować bezpośrednio z nami w celu przedyskutowania lub skorzystania ze swoich praw, możesz to zrobić pośrednictwem formularza online lub korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej.

Stosujemy zabezpieczenia technologiczne i organizacyjne nakierowane na zapewnienie stopnia ochrony stosownego do zagrożeń dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Środki te mają na celu zapewnienie nieustannej integralności i poufności danych osobowych. Regularnie oceniamy te środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.

Zazwyczaj będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo będziesz miała udziały w lub roszczenia względem polisy ubezpieczeniowej. Poza tym będziemy przechowywać dane osobowe przez okres czasu, który umożliwi nam zbadanie, rozpoczęcie lub ochronę roszczeń prawnych prowadzonych przez nas lub naszych klientów oraz przestrzeganie wymogów regulacyjnych i prowadzenie analizy. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, usuniemy je w bezpieczny sposób.

Dane zagregowane lub zanonimizowane (które nie są traktowane jako dane osobowe w ramach niniejszego oświadczenia dot. prywatności) przez dłuższy okres czasu.

Ponieważ działamy jako firma globalna, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane, przechowywane oraz przetwarzane w innych krajach, w tym w takich, które nie są uznawane w świetle prawa Unii Europejskiej za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne), zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, żeby mieć pewność, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione. Aby uzyskać więcej informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Reinsurance Group of America, Inc. jest administratorem zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. W zależności od charakteru świadczonych usług, również inne podmioty RGA mogą być administratorami Twoich danych osobowych.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@rgare.com lub zadzwoń bądź napisz do nas.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa osoby, której dane dotyczą, możesz skorzystać z naszego internetowego formularza kontaktowego.

Nasz adres:

Nasz adres pocztowy w Stanach Zjednoczonych to: 
Reinsurance Group of America, Inc. 
Do wiadomości: Global Privacy Office
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706

Nasz adres do korespondencji w Irlandii to:

3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18 X5T1

Wszystkie inne adresy pocztowe można znaleźć na stronie rgare.com

Nasz numer telefonu to:

+1 (636) 736-7000 (Stany Zjednoczone)
+353 1.290.2900 (Irlandia)

Inspektor ochrony danych osobowych RGA w regionie EMEA to Dean Scotson. W przypadku pytań do naszego Inspektora ochrony danych lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych wyślij wiadomość e-mail na adres dpo@rgare.com

Będziemy współpracować z Tobą nad uzyskaniem sprawiedliwego rozwiązania dla Twojej skargi lub obawy dotyczącej prywatności. Jeśli jednak uznasz, że nie możemy Ci pomóc w kwestii Twojej skargi lub obawy, masz prawo przesłać skargę do lokalnego organu nadzorczego (tj. organu nadzorującego jurysdykcję, w której mieszkasz lub pracujesz) bądź do organu nadzorującego jurysdykcję, w której Twoim zdaniem doszło do naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności danych. Każdy organ nadzorczy może posiadać inną procedurę składania skarg, więc zachęcamy Cię najpierw do skontaktowania się z odpowiednim organem.

Możesz poprosić nas o kopię niniejszego oświadczenia dot. prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać treść niniejszego oświadczenia dot. prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu dot. prywatności, opublikujemy powiadomienie o tym na naszej stronie internetowej i możemy poprosić ubezpieczyciela, z którymi współpracujemy, o powiadomienie klientów w naszym imieniu.

Będziesz mógł/mogła zobaczyć, kiedy ostatnia aktualizacja oświadczenia dot. prywatności miała miejsce, ponieważ uwzględnimy datę aktualizacji przedstawioną poniżej.


Ostatnia aktualizacja: luty 2019